වසරේ විශිෂ්ටතම නවකතාව – අවසන් වටය සඳහා නිර්දේශිත කෘති – විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2022

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022 හි වසරේ විශිෂ්ටතම නවකතාව යන තරග අංශයේ අවසන් වටයට නිර්දේශිත කෘති ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

  • හින් දොස් මාලේ – සේපාලී මායාදුන්නේ (මියුසස් ප්‍රකාශකයෝ)
  • සන්ධ්‍යානන්දය – කීර්ති වැලිසරගේ (සරසවි ප්‍රකාශකයෝ)
  • නකුල මුනි – එරික් ඉලයප්ආරච්චි (සීමාසහිත ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ (පුද්.) සමාගම)
  • ප්‍රේමානිශංස – චන්ද්‍රරත්න බණ්ඩාර (සරසවි ප්‍රකාශකයෝ)
  • මගේ චිකාගෝ හදවත – ශමෙල් ජයකොඩි (සරසවි ප්‍රකාශකයෝ)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

වසරේ විශිෂ්ටතම නවකතාව