මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ දෙවන හා තෙවන වසර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙත

2022 සැප්තැම්බර් මස සිට භෞතිකව දේශන ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ මේ දිනවල සමාලෝචනය කරමින් පවතී. විශ්වවිද්‍යාලයේ පවතින පහසුකම් සහ නේවාසිකාගාර පහසුකම් මෙහිදී සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. විශ්වවිද්‍යාලයේ බොහෝ පීඨවල අධ්‍යයන කටයුතු භෞතිකව ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම්කර ඇති බැවින් නේවාසිකාගාර පහසුකම් සැපයීම විශ්වවිද්‍යාලයේ සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයට අනුව, එනම් අවශ්‍ය නිර්ණායක සපුරා ඇති පළමු වසර සහ සිව්වන වසර සිසුන් සඳහා පමණක් වේ.
දෙවන වසර සහ තෙවන වසර අත්‍යාවශ්‍ය සිසුන් සඳහා පමණක් තෝරාගැනීමේ පදනම මත නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීමට හැකියාවක් ඇත්ද යන්න සමාලෝචනය කෙරෙමින් පවතී. එබැවින් දෙවන සහ තෙවන වසර නේවාසිකාගාර අත්‍යාවශ්‍ය සිසුන් පමණක් පහත සඳහන් Google පෝරමය පුරවා 2022.09.01 වන දින උදෑසන 09.00ට පෙර ලැබීමට සලස්වන ලෙස දන්වමි.
මෙය තොරතුරු ලබා ගැනීමක් මිස අනිවාර්යයෙන් නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීම සඳහා නොවන බව කරුණාවෙන් දන්වමි.

Link : https://forms.gle/pm2TFDSmPz9WjZLWA

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
2022.08.30