පොතක් කියවන ඇසක් වන්න Awareness Session – 2 for the Audio-Book volunteer Readers

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ කථන ග්‍රන්ථ ව්‍යාපෘතියේ කියවන්නෙකු ලෙස ඔබේ කටහඬට වටිනාකමක් දෙන්න. ස්වෙච්ඡා කියවන්නෙකු ලෙස (Volunteer Reader) අප හා සම්බන්ධ වන්න ට ඔබ කැමතිනම් 2022.12.01 දින පැවැත්වෙන දෙවන පුහුණු සැසිය හා එක්වන්න.
Volunteer reader training-II_Equal Opportunity Cell