ප්‍රථම වසර අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂයයෙහි වාචික පරීක්ෂණ – 1st year placement oral test of compulsory English

2023.01.19 දින පැවැත්වීමට නියමිත අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂයයෙහි වාචික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන ස්ථාන මේ සමග සඳහන් කර ඇත. ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකයට නියමිත් ශාලාවට උදෑසන 7.00 වන විට පැමිණෙන ලෙස දන්වමි.
 
Academic year 2021/2022 1st year placement oral test of compulsory English subject scheduled to be held on 19th January 2023 at 7.00 am in the following classrooms, please come to the allocated venues according to your index number.