ප්‍රථම වසර අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂයයෙහි වාචික පරීක්ෂණ – 1st year placement oral test of compulsory English

2023.01.19 දින පැවැත්වීමට නියමිත අනිවාර්ය ඉංග්‍රීසි විෂයයෙහි වාචික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන ස්ථාන මේ සමග සඳහන් කර ඇත. ඔබගේ ලියාපදිංචි අංකයට නියමිත් ශාලාවට උදෑසන 7.00 වන විට පැමිණෙන ලෙස දන්වමි.
 
Academic year 2021/2022 1st year placement oral test of compulsory English subject scheduled to be held on 19th January 2023 at 7.00 am in the following classrooms, please come to the allocated venues according to your index number.

News & Updates

Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023