ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීම.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වාර්ෂිකයෙහි ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇත. ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම්, ඒ සඳහා මේ සමඟ ඇති අයදුම්පත්‍රය නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර, 2023.02.24 වන දින හෝ එදිනට පෙර විභාග
ඒකකය වෙත භාරදිය යුතුය. එක් විෂයක නැවත සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහා රු. 500.00 ක මුදලක් අය කරනු ලබන අතර, එය මහජන බැංකුවේ 097-1001-6-2315454 ගිණුම් අංකයට ගෙවා එම රිසිට් පතෙහි පිටපතක්ද අයදුම්පත‍්‍රය සමඟ විභාග ඒකකය වෙත භාරදිය යුතුය.

2023.02.24 වන දිනෙන් පසු කිසිදු හේතුවක් මත නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත‍්‍ර භාර නොගන්නා බව මෙයින් දැනුම් දෙමි.

Word Version

PDF Version

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

2023.02.16