ප්‍රජා නායකත්ව අභිවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සිසුන් සඳහා
සංවිධානය කරනු ලබන
ප්‍රජා නායකත්ව අභිවර්ධන වැඩසටහන් මාලාව

වැඩසටහන-01: Planning a community development project

මාතෘකාව: ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහනක් නිවැරදිව සංවිධානය කරගන්නේ කෙසේද? 

දිනය: 2021 ඔක්තෝම්බර් මස 04 වැනි දින

වේලාව: සවස 04 ට (04.00 pm)

සම්පත් දායකත්වය: Dr. Janaka Fernando,  Senior Lecturer, Department of Business Economics,   Faculty of Commerce and Management Studies

Zoom Link:

Topic: How to manage a successful community service project
Time: Oct 4, 2021 09:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95523732238?pwd=b3lWYmROUVdHVUxwcHdsNEFvSC90dz09

Meeting ID: 955 2373 2238
Passcode: ComL1

වැඩසටහන-02: Planning a community development project

මාතෘකාව: නිවැරදිව  Portfolio එකක් පිළියෙල කරගැනීම සහ ව්‍යාපෘති සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීම

දිනය: 2021 ඔක්තෝම්බර් මස 05 වැනි දින

වේලාව: සවස 04 ට (04.00 pm)

සම්පත් දායකත්වය: Mrs. Chathurangani Thennakoon and  Mr. Sameera Jayawardene, Career Advisers, Career Guidance Unit,               University of Sri Jayewardenepura

Zoom Link:

Topic: Presentation Skills & Portfolio writing
Time: Oct 5, 2021 04:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93946766398?pwd=eW5OTHRzUVAvdjV1MGdoTjVxUFpzZz09

Meeting ID: 939 4676 6398
Passcode: 947049

නායකත්ව ලක්ෂණ වැඩිදියුණු කරගනිමින්, විශ්වවිද්‍යාලයීය විද්‍යාර්ථියෙකු වශයෙන් ඔබගෙන් අපේක්ෂිත සමාජ වගකීම ඉටුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය යම් මඟ පෙන්වීමක් ලබාදීම මෙම දේශණ මාලාවේ අරමුණ වේ.

සංවිධානය

Faculty of Humanities and Social Sciences and Career Guidance Unit, University of Sri Jayewardenepura.