නිවේදනයයි – අධ්‍යයන කටයුතු භෞතිකව ආරම්භ ‍කිරීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයෙහි අධ්‍යයන කටයුතු 2022.09.05 වන දින සිට භෞතිකව ආරම්භ ‍කිරීමට නියමිතය.

පළමු වසර සහ සිව්වන වසර නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා ගැනීමට තෝරාගෙන ඇති සිසුන්ට පමණක් නේවාසිකාගාර පහසුකම් සලසනු ලැබේ. දෙවන හා තෙවන වසර සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් සැපයීම පිළිබඳ තොරතුරු ශිෂ්‍ය සුබසාධක අංශයේ වෙබ් අඩවියෙහි පළකරනු ඇත.

2022.09.17 දින සිට 2022.09.25 දින දක්වා අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා දීමටද 2022.09.26 දින සිට සියලුම වසරවල අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට ද කටයුතු යොදා ඇත.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය 2022.09.01

 

The Faculty of Humanities and Social Sciences will commence all second-semester academic activities of the academic year 2021/2022 physically on the 05. 09.2022. Hostel facilities will be provided to the selected students of the 1st and the 4th academic years. Information about the hostel facilities of the 2nd and 3rd-year students will be published on the website of the Students’ Welfare Division. Study leave will be from 17.09.2022 – 25.09.2022. The examinations are scheduled to commence on 26.09.2022.

Deputy Registrar

Faculty of Humanities and Social Sciences

Notice