තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාවේදී උපාධි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය – දෙවන වසර (2017/18)

දෙවන වසර (2017/18) සිසුන් සඳහා වන තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාවේදී උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා  යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 2020  මැයි 15 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතය.

එම පරීක්ෂණය සඳහා 2020 මාර්තු මස 15 වන දින දක්වා ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ට හැකියාව ඇති අතර උපධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා තෝරාගැනීමේදී  ඔවුන්ගේ පළමු වසර GPA අගය සහ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයෙන් ලබා ගන්නා ලකුණු යන ද්විත්වයම සලකා බලනු ලැබේ.

එසේම මෙම උපාධිය හැදෑරීම සඳහා පීඨ විවරණිකාවේ අනෙකුත් අදාළ කොන්දේසි සපුරා තිබිය යුතුය. 

මෙම පාඨමාලාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පැවැත්වේ.

දැනට ලියාපදිංචි වී ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය මෙතැනින් ලබාගන්න>> 

යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:

https://tinyurl.com/y9vhoko3

ඔබට ඇතිවන තාක්ෂණික ගැටලු යොමු කිරීමට පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:

https://forms.gle/ePqRotGKkYZHZLuA9

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023