තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාවේදී උපාධි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය – දෙවන වසර (2017/18)

දෙවන වසර (2017/18) සිසුන් සඳහා වන තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාවේදී උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා  යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය 2020  මැයි 15 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතය.

එම පරීක්ෂණය සඳහා 2020 මාර්තු මස 15 වන දින දක්වා ලියාපදිංචි වූ සිසුන්ට හැකියාව ඇති අතර උපධි පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා තෝරාගැනීමේදී  ඔවුන්ගේ පළමු වසර GPA අගය සහ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයෙන් ලබා ගන්නා ලකුණු යන ද්විත්වයම සලකා බලනු ලැබේ.

එසේම මෙම උපාධිය හැදෑරීම සඳහා පීඨ විවරණිකාවේ අනෙකුත් අදාළ කොන්දේසි සපුරා තිබිය යුතුය. 

මෙම පාඨමාලාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පැවැත්වේ.

දැනට ලියාපදිංචි වී ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය මෙතැනින් ලබාගන්න>> 

යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:

https://tinyurl.com/y9vhoko3

ඔබට ඇතිවන තාක්ෂණික ගැටලු යොමු කිරීමට පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න:

https://forms.gle/ePqRotGKkYZHZLuA9

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022