ඩිජිටල් CPD 2113 – Employability Skills for Academic and Career Development

ඔබ දෙවන වසර උපාධි අපෙක්ෂකයෙක් නම්,

ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මඟින් ලබාදෙන CPD 2113 – Employability Skills for Academic and Career Development වරණීය විෂය ඒකකය හැදෑරීම සඳහා දැන් අවකාශය හිමිවේ. ඉගැන්වීම් කටයුතු වැඩමුළු ආශ්‍රයෙන් සිදු කරනු ලබේ.

ලියාපදිංචිය: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf39Fu8ZsmqntWjBbTTbTLnSDUnaEZCEM8ZYzMoYJQkSeNbJA/viewform?usp=pp_url

වැඩිදුර විස්තර සඳහා: DPD 2113 Employability Skills for Academic and Career Development | CDEPD (sjp.ac.lk) 

විෂය එකකයට අදාල පණිවිඩ ලබාගැනීමට : WhatsApp Group

ලියාපදිංචිය 2022.01.27 න් අවසන් වේ.

employability course poster

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023