අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භය

අනධ්‍යයන සේවක වැඩවර්ජනය හේතුවෙන් ඇනහිට තිබු විශ්වවිද්‍යාලයිය අධ්‍යයන කටයුතු අප්‍රේල් මස 18  වනදා සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු, සියලුම අධ්‍යයනය වර්ෂ සඳහා (දෙවන, තෙවන සහ සිවුවන) අප්‍රේල් මස 23 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

2018 වර්ෂය සඳහා නවක සිසුන් ලියාපදිංචිය සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන අප්‍රේල් මස 20 වනදා සිට අරම්භකිරීමට කිරීමට කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.