අධ්‍යනවාර දර්ශනය 2023

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය 2023 ජනවාරි 02 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ඊට අදාල වාරදර්ශනය පහත සඳහන් වේ.
Academic Calendar 2023