බෞද්ධ සන්නිවේදන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය එළිදැක්වීමේ උත්සවය

පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයේ, බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය විශේෂවේදී තෙවන වසර (2018) බෞද්ධ සන්නිවේදන විෂය ඒකකය හදාළ සිසුන් විසින් සංගෘහිත ලිපි ඇතුලත්, ආචාර්ය වසන්ත මෙන්ඩිස් මහතා විසින් සංස්කරණය කරන ලද  ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය එළි දැක්වීම සහ බුදුදහම හා කලා ශිල්ප විෂය ඒකකයේ විශිෂ්ට ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්  චන්ද්‍රකුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 ජුනි මස 26 වන දින ප. ව. 1.00 ට සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

 

 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022