සන්නිවේදනය කණපිට පෙරලූ අපේ සොඳුරු සෙල්ලිපිකරුවෝ

August 10, 2022 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
සන්නිවේදනය කණපිට පෙරලූ අපේ සොඳුරු සෙල්ලිපිකරුවෝ Event

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සංස්කෘතික කමිටුව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ශාස්ත්‍රීය සංකථනය.

Details

Date:
August 10, 2022
Time:
3:00 pm - 5:00 pm
Website:
https://zoom.us/j/99791171390?pwd=KzV4QktuUGxidkxGZ214akxJeFdCQT09

Venue

Online

Organizer

Cultural Committee