ශාස්ත්‍රීය ලේඛනයේ සෝදුපත් බැලීම

March 31, 2022 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

Topic: ශාස්ත්‍රීය ලේඛනයේ සෝදුපත් බැලීම
Time: Mar 31, 2022 07:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99827700076?pwd=anF4ZUtCODM4ZWpRdTRMSGZHaEdLZz09

Meeting ID: 998 2770 0076
Passcode: 176384

Details

Date:
March 31, 2022
Time:
7:00 pm - 9:00 pm
Event Category: