සමාජීය-මානවීය විද්‍යා පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය දාර්ශණික පදනම

June 16 @ 10:00 am - 11:30 am
Loading Events
  • This event has passed.
Topic: සමාජීය-මානවීය විද්‍යා පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය දාර්ශණික පදනම
Time: Jun 16, 2021 09:30 AM Asia/Colombo
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 655 1985 9012
Passcode: D3^1duk$

Details

Date:
June 16
Time:
10:00 am - 11:30 am
Event Category: