සත්ව ආදර්ශක හා සංස්කෘතික කෞතුකවස්තු ප්‍රදර්ශනය

October 10, 2023 @ 8:00 am - 5:00 pm