සංචාරකයන් වෙනුවෙන් ඉටුවිය යුතු කෞතුකාගාරයේ වගකීම

September 24, 2022 @ 1:30 pm - 3:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශ කෞතුකාගාරය හා විෂය සංගමය විසින් 2022 ජාත්‍යන්තර සංචාරක දිනය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන විශේෂ ආරාධිත දේශනය 2022.09.24 දින ප.ව. 1.30ට මාර්ගගත ක්‍රමයට පැවැත්වේ. පහත සබැඳියෙන් එම දේශනය හා සම්බන්ධවීමට ඔබ සැමට ආරාධනා..
Topic: World Tourism Day 2022
Time: Sep 24, 2022 01:30 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/62259420492?pwd=S1B2eCs2cC83L3hDaXdLdG1kMWdOdz09
Meeting ID: 622 5942 0492
Passcode: TOU@2022r

Details

Date:
September 24, 2022
Time:
1:30 pm - 3:00 pm
Event Category:

Venue

Online