ශ්‍රී ලංකාවේ ආදි මානව සිතුවම් හඳුනාගැනීමේ ඇති වැදගත්කම

August 21 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
“ශ්‍රී ලංකාවේ ආදි මානව සිතුවම් හඳුනාගැනීමේ ඇති වැදගත්කම” මැයෙන් ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය සහ විෂය සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන මාර්ගගත දේශනය 2022.08.21 ඉරිදා දින ප.ව. 3.00 ට පැවැත්වේ. පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි කේ. උදේනි අරුණසිරි මහතා විසින් පවත්වනු ලබන මෙම දේශනයට ඔබ සැමට ආරාධනා.
https://learn.zoom.us/j/63891743571?pwd=VVF0dkJXN3huMHcwZTl1UzRKL0gzQT09

Details

Date:
August 21
Time:
3:00 pm - 5:00 pm
Website:
https://learn.zoom.us/j/63891743571?pwd=VVF0dkJXN3huMHcwZTl1UzRKL0gzQT09

Venue

Online