ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාලය හා එය පරිශීලනය

September 9 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
Webinar Poster

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨ ප්‍රකාශන කමිටුව මඟින් සංවිධානය කරන සංකථන මාලාවේ තෙවන දිගහැරුම ` ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාලය හා එය පරිශීලනය. `

සම්පත් දායකත්වය – ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති ආචාර්ය ජී.ඩී.එම්.එන් සමරදිවාකර

Topic: ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පුස්තකාලය හා එය පරිශීලනය Time: Sep 9, 2022 07:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/98208242565?pwd=ZW1VTVRDYVZZRjM5OXcyNFFuWGdsUT09

 

Meeting ID: 982 0824 2565

Passcode: 242797

Details

Date:
September 9
Time:
7:00 pm - 8:00 pm
Event Category:
Website:
https://zoom.us/j/98208242565?pwd=ZW1VTVRDYVZZRjM5OXcyNFFuWGdsUT09

Organizer

Publication Committee
Website:
http://fhss.sjp.ac.lk/publication-committee

Venue

Online