විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2022

September 1, 2022 @ 3:00 pm - 6:00 pm