මානව විද්‍යා භාෂණ – දේශන 06: පිරිසිදු පානීය ජලය මානව අයිතියකි

November 16, 2022 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

මානව විද්‍යා භාෂණ – දේශන 06 2022 නොවැම්බර් 16 (මහාචාර්ය ඇලෙක්ස් ගුණසේකර අනුස්මරණ දේශනය)

පිරිසිදු පානීය ජලය මානව අයිතියකි: පිරිසිදු පානීය ජලය සුරක්ෂිත කිරීමෙහි ඇති මානව විද්‍යාත්මක අර්ථකථන සහ වගකීම්

දේශක: ජ්‍යේෂ්ඨ මහාචාර්ය පත්මලාල් මානගේ පීඨාධිපති පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

දිනය: 2022 නොවැම්බර් 16 වැනි බදාදා වේලාව: ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා මාධ්‍යය: සිංහල

Join Zoom Meeting: https://learn.zoom.us/j/68199421090?pwd=MC9sVkdZQ09mc2paMnZIb044cUZnZz09
Meeting ID: 681 9942 1090
Passcode: Anthmvb#06

සංවිධානය:
මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

Details

Date:
November 16, 2022
Time:
3:00 pm - 4:00 pm
Event Category: