මානව විද්‍යා භාෂණ – දේශන 03 – 2022 සැප්තැම්බර් (මානව වංශ විද්‍යාඥ සී. එම්. ඔස්ටින් ද සිල්වා අනුස්මරණ දේශනය)

September 28, 2022 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
Dept of Anthro - Online Session

රෝග නිවාරණය සඳහා සාම්ප්‍රදායික වෙද හෙදකමෙහි ආලෝචනා: වෛද්‍ය මානව විද්‍යාත්මක විමසුමක්
දේශක:
මහාචාර්ය ජයන්ත ජයසිරි
මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

දිනය: 2022 සැප්තැම්බර් 28 වැනි බදාදා
වේලාව: ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
මාධ්‍යය: සිංහල

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/67394778486?pwd=cUpYS3dOVGJKU3g4ZjQ4M1J4UkQxdz09
Meeting ID: 673 9477 8486
Passcode: yEMzB.09

සංවිධානය:
මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

Details

Date:
September 28, 2022
Time:
3:00 pm - 4:00 pm
Event Category:

Venue

Online