‘මත්වීම’ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

May 10, 2023 @ 10:00 am - 12:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
පළමු වසර සිසුන් සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන ‘මත්වීම’ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මැයි 10 වන බදාදා පෙරවරු 10ට බණ්ඩාරණායක ශාලාවේදී පැවැත්වේ. සම්පත් දායකත්වය: මහාචාර්ය සමාධි රාජපක්ෂ

Details

Date:
May 10, 2023
Time:
10:00 am - 12:00 pm
Event Category: