පීඨ ප්‍රකාශන දිනය – 2022 වාර්ශික ප්‍රකාශන ඇගයීම සහ නාද මංජරී (ගුරු ශිෂ්‍ය සංගීත සන්ධ්‍යාව)

September 29, 2022 @ 4:00 pm - 6:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

පීඨ ප්‍රකාශන දිනය – 2022 වාර්ශික ප්‍රකාශන ඇගයීම සහ නාද මංජරී (ගුරු ශිෂ්‍ය සංගීත සන්ධ්‍යාව) 2022 සැප්තැම්බර් 29 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සවස 4.00 ට ශ්‍රී සුමංගල සභාසදයේ දී

Details

Date:
September 29, 2022
Time:
4:00 pm - 6:00 pm
Event Category:

Venue

Sumangala Building
Sumangala Building, University of Sri Jayewardenepura
Nugegoda, Sri Lanka
Website:
http://fhss.sjp.ac.lk