නීතිය සහ ඔබ

May 21, 2023 @ 8:00 pm - 10:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

ශ්‍රී ලංකාවේ මූලික නීතිය සහ මානව හිමිකම් පිළිබද බාහිර උපාධි අපේක්ෂක සිසු සිසුවියන් දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් පැවැත්වෙන මෙම වැඩමුළු මාලාව වැඩමුළු 05කින් සමන්විත වේ. දෙවන වැඩමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් දිනය : 2023/05/21 වේලාව : ප.ව. 8.00 සම්පත් දායකත්වය : ආචාර්ය තුසිත අබේසේකර

Topic: නීතිය සහ ඔබ, ශ්‍රී ලංකාවේ මූලික නීතිය පිළිබඳ වැඩමුලු මාලාව – ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම්

Time: May 21, 2023 08:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94692882148?pwd=bmJSd2x3bGxHZStZenk2VmRSMUpyZz09

Meeting ID: 946 9288 2148

Passcode: 205238

Details

Date:
May 21, 2023
Time:
8:00 pm - 10:00 pm
Event Category: