දාර්ශනික ලෝකය තුළ ඉන්ද්‍රීය ඥානවිභාගවාදයේ නූතන අදාලත්වය

November 22, 2021 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

නොවෙම්බර් 18 දිනට යෙදී තිබූ ලෝක දාර්ශනික දිනයට සමගාමීව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය හා දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා විෂය සංගමය එක්ව සංවිධානය කරන විද්වත් කතිකාවත

මාතෘකාව :- දාර්ශනික ලෝකය තුළ ඉන්ද්‍රීය ඥානවිභාගවාදයේ නූතන අදාලත්වය

මහාචාර්ය අසංග තිලකරත්න මහතාගේ සම්පත්දායකත්වයෙන්

නොවෙම්බර් මස 22 වන දින  සවස 3.00 සිට 5.00 දක්වා

Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ

Zoom link :-
https://learn.zoom.us/j/68019869319?pwd=YjBrTEJIcFkySDY5VFVPQkYrSEc1QT09

Details

Date:
November 22, 2021
Time:
3:00 pm - 5:00 pm
Event Category: