ගීත සුභාවිතය’ – ගී රස වින්දනාත්මක පිළිසඳර

September 25, 2021 @ 6:00 pm - 8:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.
Topic: ‘ගීත සුභාවිතය’ – ගී රස වින්දනාත්මක පිළිසඳර
Time: Sep 25, 2021 06:00 PM Colombo
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 961 1835 3549
Passcode: 429545

Details

Date:
September 25, 2021
Time:
6:00 pm - 8:00 pm
Event Category: