ආහාරයක් ඖෂධයක් කරගන්නා ආකාරය සහ දේශීය ඖෂධ

October 21 @ 1:00 pm - 3:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද “ආහාරයක් ඖෂධයක් කරගන්නා ආකාරය සහ දේශීය ඖෂධ” යන මැයෙන් වන දේශනය ආචාර්ය පබිලිස් සිල්වා මහතාගේ සහ මහාචාර්ය  ප්‍රණීත් අභයසුන්දර මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2021 ඔක්තෝබර් මස 21 වන දින ප.ව. 1.00 ට පැවැත්වීමට නියමිතය.

සම්බන්ධ වීම සඳහා:

Topic: Anthropology Colloquium 3
Time: Oct 21, 2021 01:00 PM India
 
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 634 6193 6737
Passcode: h1hKeF4$

 

Details

Date:
October 21
Time:
1:00 pm - 3:00 pm
Event Category: