ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2022/2023