ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය – ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2023/2024

මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිරතව සිටින රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන අංශ වල නිලධාරීන් හට මෙන්ම ග්‍රාමීය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවක් කිරීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයට ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට අදාළ සංකල්ප උපායමාර්ග හා පරිචයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාදීමයි. මෙහිදී ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට සම්බන්ධ සහභාගිත්ව ප්‍රවේශය පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ.