ඉතිහාසය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (Diploma in History) 2023 සිව්වන කණ්ඩායම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය මඟින් පවත්වනු ලබන ඉතිහාසය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව