අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 03 වන කණ්ඩායම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ කාලය දීර්ඝ කොට ඇත.
Diploma PR Notice