ප්‍රථම වසර විෂයන් සඳහා ලියාපදිංචිය (2017/2018)

මානවශාස්ත්‍ර  හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පළමු වසර සිසුන්ට  (2017/2018) පහතින්  පළමු වසරට අදාළ විෂයයන්   සඳහා ලියාපදිංචි  විය හැකිය.