නව අධ්‍යයන වර්ෂ ආරම්භය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පිඨයේ විශේෂ උපාධි අවසන් වසර සිසුන්ගේ නව අධ්‍යයන වර්ෂය 2017.03.27 වෙනි සඳුදා දින ආරම්භ වන අතර, අනෙකුත් සියලුම වසර සිසුන් සඳහා නව අධ්‍යයන වර්ෂය 2017.03.06 වෙනි සඳුදා දින සිට ආරම්භ කෙරේ.