15 වැනි පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අන්තර්ජාතික සමුළුව 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධාන කරන 15 වැනි පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අන්තර්ජාතික සමුළුව 2019 දෙසැම්බර් මස 17 වනදා විශ්වවිද්‍යාලීය සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

15th International Conference on Pali and Buddhist Studies 2019

15th International Conference on Pali and Buddhist Studies will be held on 17th December 2019 at the Sumangala Building of the University. This International conference is organized by the Department of Pali and Buddhist Studies in the Faculty of Humanities and Social Sciences.

Research findings on the following themes will be disseminated on the conference day opening an academic discussion.

  • Pali Language and Literature
  • Buddhist Philosophy
  • Buddhist Culture and Civilization
  • Meditation, Buddhist Psychology and Counselling

Abstract Submission Deadline: 30th September 2019