මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
විදුදය විවාදය 2016

අන්තර් අධ්‍යයනාංශ හා අන්තර් පීඨ විවාද තරගාවලිය
අන්තර් අධ්‍යයනාංශ හා  පීඨ විවාද තරගාවලිය

අප පීඨයේ සිසු දරුදැරියන්ගේ මෘදු කුසලතාවන් වර්ධනය කිරීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය මඟින් වසරත් පාසා  පවත්වනු ලබන අන්තර් පීඨ විවාද තරගාවලියක්  මේ වසරේ ද සංවිධානය කිරීමට  කටයුතු සංවිධනය කෙරේ. මෙම තරගාවලිය සිසු දරු දැරියන්ගේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය කරන මහඟු තෝතැන්නක් වනු නොවනුමානය.

අරමුණු

 • මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය පිළිබඳ ව ඵලදායී ප්‍රචාරයක් ලබා දීම.
 • දක්ෂ විවාදකයන් බිහි කිරීමට විශ්වවිද්‍යාලයීය මට්ටමින් වේදිකාවක් සැපයීම
 • පීඨ අතර අභ්‍යන්තර සුහදතාව වර්ධනය කිරීම
 • ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව හා මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය අතර පවත්නා සබඳතාවය වර්ධනය කිරීම
 • ශිෂ්‍යයන්ට නායකත්වයට අවස්ථාව ලබා දීම මඟින් ඔවුන්ගේ පෞරුෂත්වය දියුණු කිරීම.
 • සාමූහිකව කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම මඟින් විවිධ අන්තවාදී මතවල එල්බ සිටීම නැති කිරීම.
 • ශිෂ්‍යයන්ගේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම ප්‍රායෝගික මට්ටමින් සිදු කිරීමට අවස්ථාව සැලසීම.

අධ්‍යයනාංශ හා පීඨ අතර පැවැත්වීමට නියමිත මෙම තරගාවලිය සිංහල හා ඉංර්‍ග්‍රසි යන මාධ්‍යන් දෙඅංශයෙන් ම පැවැත්වීමට කටයුතු සිදු කළ  අතර තරගාවලියට සහභාගී වන සියලු ම සිසු දරු දැරියන්ට සහභාගීත්ව සහතිකයක් තරගාවලිය අවසානෙය් දී  පිරිනමනු ලැබේ.

අන්තර් අධ්‍යයනාංශ හා  විවාද තරගාවලිය විනිශ්චය මණ්ඩලය (සිංහල මාධ්‍යය)

පූජ්‍ය දබර අමිල හිමි
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

මහාචාර්ය ආර් .එම්. කේ. රත්නායක
භූගෝලවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

ආචාර්ය පී.ජේ.කුමාරසිංහ
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

රුක්මාල් වීරසිංහ
අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනාංශය
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

අයි.ඩී වත්තුහේවා මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
රත්මලාන කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

ආචාර්ය එන් .ඩබ්.එම්.සී.බී.විජේතිලක
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
රත්මලාන කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

ආචාර්ය නේරංජි විජේවර්ධන
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
අපරාධ විද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

තුෂාර දසනායක
කථිකාචාර්ය
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

ඩිලාන් රත්නායක
කථිකාචාර්ය
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

නීතීඥ අජිත් ජයවර්ධන
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන අධ්‍යක්ෂ
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
සෞන්දර්ය කලා විශ්ව විද්‍යාලය

ආචාර්ය තුසිත අබේසේකර
අංශ ප්‍රධාන
නීති පීඨය,කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවීද්‍යාලය

ආචාර්ය ඒ.කේ. චන්දන
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය
කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

ඒ.එම්.පී රත්නසේකර මහත්මිය
විශාකා විද්‍යාලය
ජීව විද්‍යා ආචාර්ය

ඩී.ආර්.චමරි හෙට්ටිආරච්චි
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය‍
වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

එම්.පෙරේරා මහත්මිය
දේවි බාලිකා විද්‍යාලය
ජීව විද්‍යා ආචාර්ය

හංසක වික්‍රමසිංහ
සන්නාම කළමනාකරු
යූනියන් ඇෂුවරන්ස් ආයතනය
 

අන්තර් අධ්‍යයනාංශ හා  විවාද තරගාවලිය විනිශ්චය මණ්ඩලය (ඉංග්‍රිසි මාධ්‍යය)

මහාචාර්ය  පී.බී.මණ්ඩාවල
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පීඨාධිපති

තාක්ෂණ පීඨය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

එම්.පී.ඒ. අනුරුද්ධිකා බුද්ධදාස මහත්මිය
අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
අපරාධ විද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

සී.එල් .කේ.නවරත්න
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
සමාජ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනාංශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

අයි.ඩී වත්තුහේවා මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
රත්මලාන කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

ආචාර්ය එන් .ඩබ්.එම්.සී.බී.විජේතිලක
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
රත්මලාන කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

තුෂාර දසනායක
කථිකාචාර්ය
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

එච්.එම්.ඒ.වෙලගෙදර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව

මොහාන් පෙරේරා
විවාද උපදේශක

අධ්‍යයනාංශ අතර පැවති තරග  විවාද මාතෘකා

පළමු වටය -සිංහල මාධ්‍ය

ලිංගික අධ්‍යාපනය මගින් අපරාධ පාලනය කල හැකිය/නොහැකිය.

පරිබෝජනවාදී ආර්ථික රටාවක් නිර්මාණය විම කෙරෙහි ප්‍රචාරණ මාධ්‍ය තීරණාත්මක සාධකයක් වී ඇත/නැත

පවත්නා ගෝලීය ආර්ථික විෂමතා අවම කිරීමෙහිලා ජාත්‍යන්තර සංවිධානවල දායකත්වය සාධාරණීකරණ කළ හැක /නොහැක.

දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර සඳහා අධික බද්දක් පැනවීම මගින් ඒවා පරි‍බෝජනය ධෛර්ය කරයි /නොකරයි.

ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක පුරවරයක් බවට පත් කිරීමේ දී මෙරට පවත්නා බහු සංස්කෘතික වට පිටාව වඩාත් සාධනීය කාර්යට භාරයක් ඉටු කරයි/නොකරයි

ධරණීය සංවර්ධන ප්‍රමුඛතා මුදු පත් කර ගැනීමෙහි ලා නූතන තාක්ෂණයේ මිශ්‍ර පරිබෝජනය අභියෝගයක් වේ/ නොවේ.

දෙවන වටය

ගෝලීය බලශක්ති අර්බුදය විසඳීමෙහිලා න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඉදිකිරීම හොඳම විකල්පය වේ/ නොවේ.

රාජ්‍යන්හී ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධ තීරණවලට ජාත්‍යන්තර මැදිත්වීම සාධාරණීය කළ හැක /නොහැක.

ජන මාධ්‍ය නිදහස රටක මැවැත්මට යෝග්‍ය වේ /නොවේ.

පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ඇති කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට යෝග්‍ය වේ/ නොවේ.

තුන්වන වටය

රැකියා ක්ෂේත්‍රෙය් ඉල්ලුම පිරිමැසීට කටයුතු කිරීම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙහි වලකීම වේ /නොවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනයට පවත්නා සමාජයේ දායකත්වය සාධාර්ණීකරණය කළ හැකිය/ නොහැකිය.

අවසන් වටය

සමාජ විරෝධී ආකල්ප ව්‍යාප්ත වීමෙහිලා බලපාන ප්‍රධානතම සාධකය ජනමාධ්‍ය වේ /නොවේ

Inter Department Debate Topics (English Medium)

First Round

Crime prevention can be done through Sexuality Education

Advertising media has become a decisive factor in the development of a consumerist economic system.

The contribution made by global organizations in reducing existing global economic inequalities, can be justifiable.

High taxes imposed on tobacco and alcoholic products discourage their consumption.

The Multicultural social background in Sri Lanka makes a positive contribution in transforming Sri Lanka to a tourist destination.

Mixed Consumption in modern technology is a challenge to achieve priorities of sustainable development in a country.

Semi Final Round

Generating nuclear power plants is feasible in solving the global energy crisis.

Intervention by international parties/powers in matters regarding state sovereignty is justifiable.

Final Round

It is the responsibility of university education to fulfill the demands of the job market.

පීඨ  අතර පැවති තරග විවාද මාතෘකා

පළමු වටය

නුතන තාක්ෂණයේ දියුණුව සමාජ ප්‍රගමනයට හිතකර වේ /නොවේ.

පවත්නා ලාංකේය අධ්‍යාපන රටාව රැකියා වෙළඳපොළට ගැළපේ /නොගැලපේ.

සමාජ සම්බන්තා බිඳ වැටීම කෙරෙහි සමාජ ජාලා හේතු වී ඇත/නැත

රටක සංවර්ධන ඉලක්ක  සපුරා ගැනීමෙහි ලා ගෝලීයකරණයේ බලපෑම හිතනර වේ/නොවේ.

දෙවන වටය

ජාන ඉන්ජිනේරු තාක්ෂණයේ දියුණුව මානව වර්ගයාලේ යහ පැවැත්මට හිතකර වේ /හිතකර නොවේ.

වර්තමාන ලංකාවේ දේශපාලන ප්‍රවාහය තුළ පැන නැගී ඇති ප්‍රමුඛතම අවශ්‍යතා නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වේ/ නොවේ

අවසාන වටය

රටක අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය තිරණය කිරීමෙහි ලා බලපාන ප්‍රධානතම සාධකය විය යුත්තේ රටේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය වේ/ නොවේ.

අන්තර් අධ්‍යයනාංශ අතර පැවති විවාද තරගය සඳහා සහභාගී වූ කණ්ඩායම්

 පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය

ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

සමාජ විද්‍යා හා මානව විද්‍යා අධ්‍යනාංශය

ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

සමාජ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනාංශය

භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය

දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යනාංශය

ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනාංශය

අපරාධ විද්‍යා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය

මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨ ප්‍රථම වසර සිසුන්

අධ්‍යයනාංශ අතර පැවති විවාද තරගයේ ජයග්‍රාහකයන්-සිංහල මාධ්‍යය

ශූරතාව : ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

අනු ශූරතාව‍: අපරාධ විද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය

අධ්‍යයනාංශ අතර පැවති විවාද තරගයේ ජයග්‍රාහකයන්-ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය

ශූරතාව : ඉංග්‍රීසි  අධ්‍යයනාංශය

අනු ශූරතාව : අපරාධ විද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය

 අන්තර් පීඨ විවාද තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වූ කණ්ඩායම්

 • මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨය
 • ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය
 • වෛද්‍ය විද්‍යා පීඨය
 • කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය

 අන්තර් පීඨ අතර පැවති විවාද තරගයේ ජයග්‍රාහකයන් – සිංහල මාධ්‍යය

 ශූරතාව කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය

අනු ශූරතාව‍ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨය