සංඛ්‍යාන සරණිය දෙවන වෙළුම දෙවන කලාපය දැන් ඔබ අතට..

සමාජ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනාංශ විෂය සංගමය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන සංඛ්‍යාන සරණිය දෙවන වෙළුමෙහි දෙවන කලාපය ඩිජිටල් මුහුණුවරකින් අධ්‍යයනාංශ වෙඩ් අඩවිය ඔසසේ කියවීමට පිවිසෙන්න.

සංඛ්‍යාන සරණිය දෙවන කලාපය කියවීම සඳහා පිවිසෙන්න

Recent News

PGD in Social Statistics and PGD in Business Statistics
January 12, 2022
සාහිත්‍ය මාසයේ කියවීම අගයන පාඨක ඔබ වෙනුවෙන් හුස්මට අගයක් – සංඛ්‍යානමය විමසුම
September 25, 2021
Advanced Certificate Course in Data Analysis for Social Scientists
September 1, 2021
ALOHOMORA ’21, the Welcome for the Second Year Students
June 11, 2021

Upcoming Events