සාහිත්‍ය මාසයේ කියවීම අගයන පාඨක ඔබ වෙනුවෙන් හුස්මට අගයක් – සංඛ්‍යානමය විමසුම

සාහිත්‍ය මාසයේ කියවීම අගයන පාඨක ඔබ වෙනුවෙන්
හුස්මට අගයක් – සංඛ්‍යානමය විමසුම
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ සංඛ්‍යාන අධ්‍යයනාංශ විෂය සංගමය මගින් සාඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන, අමිලකර හුස්මට අගයක් එක් කළ නිර්මාණාත්මක පියවර

පරිසරයට ආදරය කරන ඔබත්
සංඛ්‍යාන සරණිය
දෙවන වෙළුමෙහි පළමු කලාපය වෙත පිවිසෙන්න…

Recent News

සංඛ්‍යාන සරණිය දෙවන වෙළුම දෙවන කලාපය දැන් ඔබ අතට..
April 3, 2022
PGD in Social Statistics and PGD in Business Statistics
January 12, 2022
Advanced Certificate Course in Data Analysis for Social Scientists
September 1, 2021
ALOHOMORA ’21, the Welcome for the Second Year Students
June 11, 2021

Upcoming Events