dr-jayantha-jayasiri

Senior Lecturer
BA (Hons); MA (USJ), PhD (Pune)
Email: jayantha(at)sjp.ac.lk
jayanthajayasiri(at)yahoo.com
Office: 011-2758257

Publications>>