ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශවවිද්‍යාලය විසින්, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ “මහජන සම්බන්ධතා පාඨමාලාව යටතේ පොලිස් ස්ථාන ඇගයීම් වැඩසටහන” පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටය