සමාජවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2024/2025 සඳහා අයදුම්පත් කැදවීම

සමාජවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2024/2025 සඳහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ. ඒ සඳහා අදාළ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර 2023-08-25 වන දිනට පෙර ලැබීමට සලස්වන්න.