මාසික ආරාධිත දේශනය – නීතියේ ආධිපත්‍ය, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ විනිසුරුවරයාගේ කාර්යභාර්යය

මාසික ආරාධිත දේශනය – නීතියේ ආධිපත්‍ය, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ විනිසුරුවරයාගේ කාර්යභාර්යය – සමාජවිද්‍යා අධ්‍යනාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන මාසික ආරාධිත දේශනය

මාතෘකාව – නීතියේ ආධිපත්‍ය, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ විනිසුරුවරයාගේ කාර්යභාර්යය ස්ථානය – සුමංගල සභා සංසදය දිනය – 2023-04-25 වේලාව – ප.ව. 1.00 – 3.00