සමාජ වැඩ පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව (Diploma in Social Work) – 2023/2024