සමාජවිද්‍යා ගෞරව උපාධි හැදෑරීමට සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ නම් ලැයිස්තුව – 2023

සමාජවිද්‍යා ගෞරව උපාධි සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සඳහා සුදුසුකම් ඇති සිසුන් 50ක් බදවා ගැනේ. මෙහි දක්වා ඇත්තේ සිංහල මාධ්‍ය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූවන්ගේ නාම ලේඛනයයි. පහත ලේඛනයෙහි නම් ඇතුළත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 2022 දෙසැම්බර් 30 වන දින පස්වරු 12.00 ට පෙර පහත දක්වා ඇති ගූගල් පෝරමය (Google Forum) පුරවා අප වෙත ලැබීමට සලස්වන්න.

Recent News

මාසික ආරාධිත දේශනය – නීතියේ ආධිපත්‍ය, අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සහ යුක්තිය පසිඳලීම පිළිබඳ විනිසුරුවරයාගේ කාර්යභාර්යය
April 21, 2023
Guest speech on the novel as the transparent portrayal of social existence
March 21, 2023
දුහුලින් ඒතී ඈ (කාන්තා භූමිකාවේ අද්‍යතන දිශානතිය කොයිබටද)
March 20, 2023

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.