Ven. Kosgoda Chandajothi

Senior Lecturer
BA (Hons) (Peradeniya),
MA (Kelaniya), MPhil (Peradeniya)

Email: s5233(at)sjp.ac.lk
Office: 011-2758281