විෂය සංකථන – ජනශ්‍රැතියෙන් සංස්කෘතියට

July 1, 2021 @ 2:00 pm - 3:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

Topic: විෂය සංකථන – ජනශ්‍රැතියෙන් සංස්කෘතියට
Time: Jul 1, 2021 02:00 PM Asia/Colombo

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/61200437606?pwd=akRHSjJVemNNdWV1dlVkc2F1eXlpUT09

Meeting ID: 612 0043 7606
Passcode: Sinh@321

Details

Date:
July 1, 2021
Time:
2:00 pm - 3:00 pm
Event Category: