විෂය සංකථන -නව ජනශ්‍රැති ප්‍රවණතා

දේශීය සංස්කෘති අධ්‍යයනය සහ ජනකලා අධ්‍යයනය යන විෂය ඇතුලුව මානව විද්‍යා අධ්‍යයනයන්ට අදාළ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි මෙවර විෂය සංකථනය පැවැත්වේ.

මාතෘකාව -නව ජනශ්‍රැති ප්‍රවණතා

දේශක -ජනශ්‍රැති පර්යේෂක
මහින්ද කුමාර දළුපොත
කථිකාචාර්ය,
සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය

21 වන අඟහරුවාදා පෙ.ව. 10.00 – 12.00

සුමංගල සභා සද්මයේ දී

සිංහල සහ ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය

Recent News

සුමති සම්මාන 2024
February 26, 2024
සංස්කෘත කවුළුවෙන් සිංහල භාෂා සාහිත්‍යයේ සුන්දර අර්ථ සොයා යමු
February 18, 2024
Workshop on CV writing and Communication Skills
February 16, 2024

Upcoming Events