සිංහල ශාස්ත්‍රීය ලේඛන ශෛලිය

October 15, 2021 @ 10:00 am - 12:00 pm
Loading Events
  • This event has passed.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ, පීඨ ප්‍රකාශන කමිටුව විසින් “සිංහල ශාස්ත්‍රීය ලේඛන ශෛලිය” මැයෙන් සංවිධානය කරන ලද දේශනය 2021 ඔක්තෝබර් මස 15 වන දින පැවැත්වේ.

Zoom හරහා සම්බන්ධ වන්න.

Topic: සිංහල ශාස්ත්‍රීය ලේඛන ශෛලිය
Time: Oct 15, 2021 10:00 AM Colombo

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99113473301?pwd=aDZLbitpY25VSmJzN3Y4bTQ3ZFcyQT09

Meeting ID: 991 1347 3301
Passcode: 737340

Details

Date:
October 15, 2021
Time:
10:00 am - 12:00 pm
Event Category: