පීඨ ප්‍රකාශන දිනය 2020 – නිර්මාණ සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ

Recent Blogs

ආධ්‍යාත්මික හිඩැස‍, මානව චර්යාව හා ආධ්‍යාත්මික හිඩැසින් මිදීම
June 2, 2022
රජතුමාගේ දිව්‍ය ලෝක ගමන
June 2, 2022
ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 මර්දනය සහ අන්තර් සංස්කෘතිය සන්නිවේදනය
June 2, 2022
The Arrival of Buddhism in Sri Lanka
June 2, 2022
ඓතිහාසික නවකතා අතර ‘මහාසාමී’ භූමිකාව
May 5, 2022

Recent News

Faculty of Humanities and Social Sciences hosted the first ‘Faculty Publication Day 2020′
June 5, 2021
Lankan English or Lankanizing English
June 2, 2021
මානවශාස්ත්‍ර අධ්‍යාපනයේ වර්තමාන අභියෝග
June 2, 2021
පීඨ ප්‍රකාශන දිනය – 2021
June 2, 2021

Upcoming Events