මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ අවසන් වසර සිසු සිසුවියන් උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය වෙනුවෙන් ලබා දිය යුතු පර්යේෂණ සංක්ෂිප්තය  භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2020.03.27. ලෙස තිබුණ ද රටෙහි පවත්නා අයහපත් වාතාවරනය හේතුකොටගෙන එම පර්යේෂණ සංක්ෂිප්තයන් භාර ගැනීම විශ්ව විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා නැවත විවෘත කරන තෙක් කල් දමනු ලැබේ .

දැනටමත් පර්යේෂණ සංෂිප්තය කමිටුව වෙත එවා ඇති අයට ස්තුතිවන්ත වන අතර අනෙකුත් සිසුන් හැකි අයුරින් එම පර්යේෂණ කටයුතු වල නිරත වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි .